Jezsuita szerzeteseket láttunk vendégül

2013 szeptember 23-án este, jezsuita szerzeteseket láttunk vendégül a kollégiumban. Egy közös vacsorára invitáltuk meg őket, melynek keretein belül lehetőségük nyílt az új szakkollégistáknak megismerkedni a jezsuita szerzetesrenddel, és a szerzetesekkel is egyaránt.

 

A vendégek 20 órára érkeztek Kiss Ulrich SJ atya vezetésével. A vacsora előtt, Antal István, kollégiumunk rektora, beszédet mondott. Megköszönte a szerzetesek kitartó munkáját és segítségét. Minden szakkollégistának sikeres félévet kívánt, és erőt ennek teljesítéséhez. Rektorunk, gróf Széchenyi István egyik híres idézetével ösztönözte az újonnan érkező, illetve a már itt régebben bent lakó kollégistákat: „Merjünk nagyok lenni”, mert csak így érhetjük el a kitűzött álmainkat, vágyainkat. Emellett felhívta a figyelmünket arra, hogy felelősséggel gondozzuk közösségünket. Építsük és ápoljuk ezt a bizonyos köteléket, ami köztünk van. Mi mint roma értelmiségi fiatalok kötelességünk példát mutatni hasonló sorsú embertársainknak. A kettős identitás szellemében munkálkodjunk és formáljuk környezetünket.

 

Az este folyamán Farkas Andrást, a Diák Bizottság elnökét is felkérte Antal István, hogy pár szóban mondja el a kollégium jövőbeli terveit. András megköszönte a jezsuita rend segítőkészségét és arra kérte őket, hogy továbbra is támogassanak minket, és segítsenek a felmerülő problémáink megoldásában.

 

Közös imádság után és a vacsora elfogyasztását követően, kollégiumunk kiváló zenészei Berki Tamás, zongora; Baranyi Zoltán hegedű és Gólya Márton, népi cimbalom szakos hallgatója kedveskedtek a vendégeknek muzsikaszóval.

 

Végül, de nem utolsó sorban, kollégiumunk csillaga, Sárközi Xénia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, egy magyar népdal feldolgozást adott elő. Hangjával elkápráztatta a közönséget és mindenkiben maradandó élményt hagyott.

A program végén a szerzetesek megköszönték az estét. Elárulták, hogy nagyon jól érezték magukat. Reményeink szerint ezentúl, a jövőben többször is ellátogatnak majd hozzánk.

Balogh Krisztina

Kurzus vezetőinkkel vacsoráztunk

Közösen hangolódtunk a félév és a távolabbi jövő feladataira, mivel stratégiailag is nagyon fontos szerepük van az oktatóinknak abban, hogy hallgatóink erős identitással rendelkező értelmiségiekké váljanak. Nagyon jó beszélgetés alakult ki a roma integráció kapcsán a résztvevők közt. A tanári kar doyenje Choli- Daróczi József  vitte a szót, megosztotta velünk a több évtizedes tapasztalatát a nevelés terén. Kiemelte, hogy az intézménynek főképpen nevelni kell és a tárgyak oktatásának is a nevelést kell szolgálnia. Hofher József a szakkollégiumunk lelki vezetője a fenntartó Jezsuita Rend nevében mondott köszönetet tanárainkra és Isten áldását kérte munkájukra. Antal István bemutatta a szakkollégium új tanulmányi vezetőjét, Keller Katalint is.

A vacsorán a már említetteken túl részt vett: Farkas Zsolt, zenész-táncos; dr. Kállai Ernő; dr. Pósa Péter; dr. Rövid Márton; Szentandrássy István festő; Varsányi Ferenc rendező.

Remélhetően kellő lendületet és lelkesedést meríthettünk a közösen eltöltött estéből és a hétvégén kezdődő oktatásra jól összehangolódtunk.

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok Magatartási Kódexe

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok jelen kódexének célja, hogy az általánosan elvárható jogkövető magatartáson túl a keresztény értékek képviseletéhez és megéléséhez nyújtson útmutatást, amelynek figyelembevétele a szakkollégiumok oktatóitól, kollégistáitól és munkatársaitól egyaránt elvárható.

1. Küldetésünk

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok munkatársai, tanárai és diákjai egy keresztény értékközösséget alkotnak, amelyben minden résztvevő elkötelezett a tudás létrehozása és továbbadása iránt: a Katolikus Egyházban működő Jezsuita Rend lelkisége mellett ez köti őket össze, és ez által számíthatnak mindig egymásra.

1.1. Mások iránti tisztelet és személyes törődés

cura personalis, azaz a személyes törődés elve adja a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok értékrendjének egyik alappillérét. Ennek lényege az egyes emberek igényeire való kiemelt figyelem, valamint az egyéni képességek felé mutató megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés. Ezen elv mentén a szakkollégium tiszteletben tartja mindenkinek a személyes értékeit és elveit, egyúttal felhívja a figyelmet az ebben rejlő sokszínűségre. Egy befogadó közösség elkötelezett az egyenlő esélyek mellett. A szakkollégium ehhez igazodva nem tolerál semmiféle személyes meggyőződést, hitet vagy elvet sértő diszkriminációt, zaklatást. Az egyetemi munkájuk során az oktatóknak, a kollégistáknak és a munkatársaknak udvariasan és a szakkollégium szellemiségéhez méltóan kell a többiekkel viselkedniük, és minden esetben tartózkodniuk kell a hivatalukkal vagy feladatukkal összefüggő hatalmi visszaélésektől. A szakkollégium az akadémiai, a szólás-, és véleményszabadság elvét a kölcsönös tisztelet mentén tartja csak lehetségesnek, valamint fontos, hogy ezek a szabadságok nem szolgálhatnak a gyűlölet vagy egyéb elfogult megnyilatkozások alapjául.

1.2. Egyéni felelősség és elszámoltathatóság

Az etikus magatartás mind az egyén, mind a közösség felelőssége. A szakkollégium bízik minden egyes munkatárs és kollégista feddhetetlenségében. A szakkollégium meghatározott szerepek és irányítási mechanizmusok alapján az egyéni elszámoltathatóság elve mentén jár el. Az egyéneknek vállalniuk kell a szakkollégiumi szerepükkel és beosztásukkal járó felelősséget úgy, hogy elszámoltathatóak legyenek mind a szakkollégium vezetősége és fenntartója, mind annak tagsága felé. Egyszersmind elvárás, hogy a feladataik és fellépéseik során megbízhatóan és jóhiszeműen járjanak el.

2. Becsületesség és tisztesség

A becsületesség és a tisztesség alapvető követelmények egy olyan intézményben, ahol a tagok a komoly és tartós párbeszédre törekednek. A szakkollégium oktatóival, szakkollégistáival és munkatársaival szemben elvárás az igazságosság, a pontosság és objektivitás érvényesülése a munkájukban.

2.1. Az oktatás és kutatás felelős irányítása

A szakkollégium küldetése a legmagasabb színvonalú oktatás, nevelés és kutatás biztosítása, továbbá mindezek egységes, objektív és méltányos, a vonatkozó törvények és előírások szellemében történő véghezvitele. A szakkollégium mindazon oktatóinak, kollégistáinak és munkatársainak, akik tudományos munkát folytatnak a következő elvekhez kell igazodniuk:

–     a tudományos kutatás szabályainak megfelelő szigorral és körültekintéssel, a kutatói tisztességnek megfelelően kell eljárniuk,

–     felelősséget kell vállalniuk a szponzori és pályázati pénzek elköltésével kapcsolatban.

2.2. Az összeférhetetlenség elkerülése

A szakkollégium oktatatóinak és kutatóinak a szakkollégiummal kapcsolatos feladataikat olyan módon kell elvégezniük, hogy azok objektívek, függetlenek és pártatlanok legyenek, továbbá összhangban legyenek a szakkollégium céljaival és igényeivel. Az összeférhetetlenségnek és a hivatallal való visszaélésnek még a látszata is káros a szakkollégiumra nézve, ezért az oktatóknak, kollégistáknak és egyéb munkatársaknak ügyelniük kell a munkájukkal összefüggő megjelenéseikre.

2.3 Személyes integritás védelme

Társadalmunk veszélyeztetett tagjai a kiskorúak és a sebezhető felnőttek. A Szakkollégiumok olyan támogató környezet megteremtésére törekednek, mely védelmet ad minden pszichikai, szexuális és fizikai visszaéléssel szemben. A bántalmazás köre sem szűkül le a szexuális természetű bántalmazásra, hanem a fizikai és a lelki bántalmazást is jelent. Kiskorúval, vagy olyan nagykorúval, aki függőségi viszonyban áll valamelyik jezsuitával, vagy jezsuita intézmény munkatársával, tilos szexuális viszonyba lépni, vagy őt szexuálisan zaklatni. Különösen figyelni kell arra, hogy a másik akkor is szexuális zaklatásnak érezhet bármely viselkedést, amikor az csak a barátságosság kifejezése. Mindenben a másik fél érzékenységét kell mércének tekinteni. Különösen tiltott a beavatás, a zaklatás, a bullying, illetve cyberbullying, az erkölcstelen közeledés, általában a személyes integritás megsértésére alkalmas viselkedés.

3. A közösség és értékeinek védelme

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok tevékenységeinek részét képezi a szakkollégium tagjainak és erőforrásainak biztonsága és védelme.

3.1. A közösség egészsége és biztonsága

A szakkollégium elkötelezett az egészségmegőrzés és a szakkollégiumi közösség, valamint a szakkollégiumi területek és épületek védelme, megóvása mellett. A kollégisták, az oktatók és a szakkollégium munkatársai kötelesek betartani az erre vonatkozó intézkedéseket. Ebbe beleértendő a kollégiumok területének, járműveinek és egyéb felszereléseinek megfelelő kezelése is. Az egyénnek kötelessége azonnal jelentenie, ha bármi olyat észlel, ami saját vagy mások egészségét és biztonságát fenyegeti vagy kockáztatja, valamint köteles ésszerű lépéseket tenni a személyes biztonság megőrzése érdekében.

3.2. Az intézmény erőforrásainak megfelelő felhasználása

A szakkollégium közössége felelős a szakkollégium tulajdonának, vagyonának és más erőforrásainak megfelelő biztonsággal történő felhasználásáért. A támogatások, állami és magánjellegű ösztöndíjak és más hozzájárulások kedvezményezettjeként a szakkollégiumnak saját erőforrásait hatékonyan kell felhasználnia. A tanárok és a munkatársak a szakkollégium érdekében kötelesek biztosítani a szakkollégium erőforrásainak biztonságos és ésszerű felhasználását minden jogi követelmény állandó betartása mellett. Tilos a szakkollégium erőforrásait pazarolni, saját vagy más, nem szakkollégiumi célokra felhasználni, kivéve, ha megfelelő engedéllyel rendelkeznek hozzá. A szakkollégium ellenőrzi nevének és jelképeinek felhasználását az intézmények jó hírneve érdekében, valamint azért, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy azok használata következetesen egyezik-e a szakkollégium küldetésével, identitásával. A hallgatók és munkatársak kötelesek megóvni a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok nevét és jelképeit a nem megfelelő használattól.

3.3. Információs titoktartás, bizalom és biztonság

A munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek általában minden információt olyan módon kezelni, hogy közben tiszteletben tartják az egyén titoktartását és a szakkollégium érdekeit.

4. Kötelesség és felelősség

Amellett, hogy a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok kultúrájának természetes velejárója bizonyos erkölcsiség, az egyénnek felelőssége, kötelességei és feladatai vannak mások és a szakkollégium felé, amelyek tudatos cselekvést várnak el tőle. A szakkollégiumi munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek ismerni a jogszabályokat és belső szabályozásokat.

4.1. Az alkalmazható törvények, szabályok és szakkollégiumi irányelvek betartása

A munkatársak kötelesek a munkájukat etikusan és vonatkozó törvények, szabályok széleskörű ismerete mellett végezni. A szakkollégium területén több jogi és természetes személy is felelős lehet az irányításért, üzemeltetésért, a jogszabályoknak való megfelelésért.

4.2. Bejelentési eljárásmód

Az egyéni és közösségi értékeket veszélyeztető szabálysértésekre a munkatársak, oktatók és kollégisták hívják fel a hatáskörrel rendelkező személy figyelmét. A bejelentéseknek általában véve azokon a hagyományos szakkollégiumi csatornákon kell érkezniük, amelyeket a szakkollégium saját szabályzataiban meghatároz. Abban az esetben azonban, ha az egyén kényelmetlenül érzi magát vagy más módon akadályozott ezeknek a csatornáknak a használatában, a szakkollégium lehetőséget biztosít az anonim bejelentésre is. A szakkollégium illetve felettes intézménye minden jóhiszemű bejelentést megfelelő körültekintéssel megvizsgál, és azokra válaszol.

 

Az anonim bejelentésnél egyértelművé kell tenni, hogy ki a címzettje. Az anonim bejelentés elhallgatása súlyos fegyelmi vétség. Bármely bejelentés címzettje köteles nyolc napon belül eljárni és a szükséges további fórumokat megkeresni, a felmerült kérdés lehető leggyorsabb igazságos megoldására törekedni.

 

Amennyiben az adott intézmény vezetője az érintett (vagyis a bepanaszolt), úgy a bejelentést a Kollégiumi Felügyelőbizottság bármely tagjánál meg lehet tenni, aki a fentiek szellemében köteles eljárni.

4.3 Világos kompetenciák

A szakkollégiumi munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek ismerni a jogszabályokat; kötelesek kérdést feltenni, ha ezen intézkedések átláthatatlanok vagy nehezen érthetők, és kötelesek azok be nem tartásáról vagy más esetleges problémákról beszámolni. Abban az esetben, ha a szerepek, munkaköri leírások vagy a felelősségi területek nem egyértelműek, ezek tisztázására a megfelelő fórumokhoz kell fordulni.

A szakkollégium minden polgárának lehetősége van arra, hogy ezeket a forrásokat felhasználva hangot adjon aggályainak, javaslatainak; illetve útmutatást kérjen a szakkollégiumi vezetőség vagy a Kollégiumi Felügyelő Bizottság bármely tagjától.

4.4 A magatartási kódex elfogadása

Az intézmény oktatóinak és munkatársainak munkaköri leírása részévé kell tenni a jelen kódexben foglaltak betartását és betartatását, illetve a szakkollégiumi tagsági szerződés mellékleteként a szakkollégiumi tagok is a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az érintettek aláírásukkal igazolják, hogy megértették és megtartják e szabályokat.

 

Budapest, 2013. június 17.

Csatkai búcsú 2013

Csatkai Mária-napi búcsú

 

A csatkai búcsúra idén is ellátogattak a Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium hallgatói: Rostás Gusztáv és Farkas András. A buszon oda felé már imával és ismerkedéssel telt az idő. Kispestről és Ferencvárosból összesen 40 cigány és nem cigány ment a zarándokhelyre. Oda érkezésünk után az utunk rögtön a Mária szoborhoz vezetett, amelyet még II. János Pál pápa is megszentelt. Finom estebéddel vártak minket az esztergomi Boldog Ceferino Alapítvány munkatársai és az esztergomi cigányok. Este 18 órától kezdődött a mise, melyet Orbán Márk ferences atya celebrált. A misén szolgálatot teljesített az esztergomi roma fiatalokból álló énekkar, akik gitár kísérettel énekeltek egyházi cigány dalokat. Farkas András (hallgatónk) Saint-Saens Ave Maria című művét énekelte el. A misét a Mária Rádió élőben közvetítette. A szentmise után hamarosan visszaindultunk Budapestre, felejthetetlen élményekkel gazdagodva. Mindenkinek ajánljuk, hogy legalább egyszer életében menjen el Csatkára a Mária-napi cigánybúcsúba.

Rostás Gusztáv és Farkas András

Nyári tábor 2013

Dobogókő, ahol a Föld szíve dobog

 

 

A Visegrádi-hegység legmagasabb pontján, Dobogókőn került megrendezésre az idei JRSZ nyári tábor. A kollégiumba érkező új diákok bekerülésének a feltétele, a 26-ai sikeres szóbeli meghallgatást követően, a táborban való részvétel volt.

 

A csapat 28-án délután közösen indult busszal.  A kollégium épületében volt a gyülekező, ahol már az első pillanatokban elkezdődött az ismerkedés. A tábor programjai lehetőséget nyújtottak, hogy az újak beilleszkedjenek, illetve hogy a régiek még jobban összekovácsolódjanak. A rendezvénynek a dobogókői Manréza Lelkigyakorlatos Ház adott otthont, ahol reggeli, ebéd és vacsora is biztosított volt.

 

Az érkezést és a vacsorát követően különböző játékok segítségével folytatódott az ismerkedés. Az este folyamán Varró Szilvia, újságírónő látogatott el hozzánk, aki elhozta a „Bőrük volt a bűnük” című kisfilm összeállítás is, amely a 2008-2009 között történt, romák elleni támadássorozat elszenvedőinek állít emléket. Másnap, reggeli után is folytatódott Papp András tréner segítségével a csapatépítés. Ebéd után pedig közösen megmásztuk a hegyet. Este közös activityzést és borozgatást követően a jó kedv elengedhetetlen jelenléte járta át a csoportot.

Reggel, fakultatív istentiszteleten vehettünk részt Hofher József atya vezetésével. Végül Antal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium és Kollégium rektora, nyitotta meg az utolsó napot. István bemutatta a kollégium működését, vezetőségét, majd elmondta, milyen elvárásoknak kell megfelelnünk a szakkollégiumban. Beszámolt az ösztöndíj lehetőségekről és megkezdődtek az előzetes szakkollégiumi kurzusfelvételek is. Ebéd után visszaindultunk a kollégiumba, ahol „meglepetésként” egy tűzvédelmi oktatáson kellett részt vennünk.

A tábor alatt mindenki pozitív élményekkel gazdagodott, köztük én is, aki „kollégiumi gólyaként” csatlakozott idén a JRSZ-hez.

 

Balogh Krisztina

 

 

 

ROMA HOLOKAUSZT – PORAJMOS 2013.08.02.

2013_08_02

A JRSZ képviseletében szakkollégistánk, Farkas Balázs koszorúzott a roma holokauszt emléknapján, a budapesti Nehru parton. A megemlékezésen részt vett több párt, szervezet képviselője, köztük Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője, Jávor Benedek, a szövetség társelnöke, Kunhalmi Ágnes, az MSZP oktatáspolitikusa, Schiffer András, az LMP társelnöke és Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Az este folyamán beszédet mondott Daróczi Ágnes, fellépett Bangó Margit a Vojasa együttessel, Horváth Péter és Molnár Kristóf pedig saját verseiket olvasták fel. A pharrajimos emléknapját, a Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján, 1972 óta tartják meg augusztus 2-án, 1944-ben ugyanis ezen a napon gyilkoltak meg az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban, néhány óra alatt, több mint háromezer roma embert.

A megemlékezéssel egyidőben a Sant’Egidio közösség minden jóakaratú embert szeretettel várt a Pesti Jézus Szíve templomban 2013. augusztus 2-án, péntek este 19.45 órakor kezdődő ökumenikus megemlékezésre. Levetítették Vágvölgyi B. András „Bőrük volt a bűnük” c. rövidfilmjét, amelyben négy színész, Fullajtár Andrea, Gryllus Dorka, Kulka János és Nagy Zsolt a tanúvallomások és a periratok alapján írott egy-egy monológban beszéli el a négy gyilkosságot. Ez után imaórát tartott Székely János vezetésével, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja. Az imaórán részt vett Fabiny Tamás evangélikus püspök, Balog Zoltán (miniszter) református lelkész és Forrai Tamás SJ a jezsuita rend provinciálisa is. Az áldozatok hozzátartozói közül többen megjelentek. Többek között Farkas Flórián, Hoffer József SJ és a JRSZ diákjai Horváth Barbara, Dávid Alexandra és Kalányos Richárd is tiszteletüket adták a megemlékezésen.

Péter_Balog

Nemzeti Kiválósági Program

Megjelent a Nemzeti Kiválóság Program második hírlevele, melyben olvashat(nak)tok a Program és a szakkollégium együttműködéséről.

“A Nemzeti Kiválóság Programmal együttműködve szeretnénk, ha hallgatóinknak az ösztöndíjlehetőségeken túl perspektívát is mutathatnánk, hiszen a Program alkalmas arra, hogy a fiatal értelmiségiek pályáját segítve végigkísérje azt. A JRSZ a felsőoktatásnak egy olyan szegmensében működik, amelyben nagyon sok javaslat megfogalmazódik.”

JRSZ az EFOTT-on! Csak szabadon…

2013. június 28.-án pénteken, Zánkára vitte a Jezsuita Roma Szakkollégium hírét Budai Nikoletta és Dávid Alexandra a Verbuváló bizottság tagjai.  Már a vonaton elkezdődött a terjesztés. A fesztiválon több egyetem/főiskola és szakkollégium képviseltette magát. Az érdeklődés nagy volt, a fiatalok kíváncsian fogadták a JRSZ felvételiről szóló szórólapokat.

 

Budai Nikoletta & Dávid Alexandra

SZIK öregdiák találkozónak adott otthont a JRSZ!

A Szent Ignác Szakkollégium idei öregdiák-találkozóját újra a régi kispesti kollégiumi épületben rendeztük meg a Jezsuita Roma Szakkollégium segítségével. Június 1-jén sok régi ismerős arccal találkozhattak az öregdiákok, de a jelenlegi szakkollégisták is szép számmal vettek részt az eseményen.

Egy közös imával indítottuk a délutánt, ami után Feledy Botond a SZIK jelenlegi rektora és Kiss Ulrich a JRSZ jelenlegi és a SZIK volt rektora köszöntötte a résztvevőket.

A program meghatározó része volt az először közös, később kis csoportokban folyó beszélgetés, ezeket szintén az említett rektorok vezették. A téma, a szabadság mítosza rendkívül sokrétűnek és elgondolkodtatónak bizonyult. Feledy Botond és Kiss Ulrich röviden bemutatta, saját intézményeikben milyen gyakorlati megvalósulását látják ennek a „mítosznak”.

A részvevők beszámoltak arról, a szakmájukban, a munkában, közösségükben, családjukban, hogy élik meg keresztény értelmiségiként a vallásszabadságot. A roma szakkollégisták és a szentignácos szakkollégisták személyes tapasztalataikat mondták el a kisebbségi szabadság meg- vagy meg nem valósulásáról.

A délutánt finom vacsora koronázta meg, az étel lassan fogyott a tányérokról az egykori kolis élmények sűrű felelevenítése és a új diákokkal való ismerkedés közben.

Köszönjük mindenkinek a részvételt, Pálvölgyi Zsigmondnak és Alakszai Zoltánnak a szervezést, Polyák Eszternek a gyerekek felügyeletét.

Reméljük jövőre még többen találkozunk!

Huszthy Zita, szakkollégista-SZIK

Adomány- cégektől

A Jezsuita Roma Szakkollégium a Jézus Társasága Alapítvány fenntartásában működik.

Lehetősége van arra, hogy cége egyszeri vagy tartós adományozási szerződést kössön a fenntartó alapítvánnyal a Jezsuita Roma Szakkollégiumot célként megjelölve, mely által a társasági adóból adókedvezményként érvényesítheti adománya meghatározott részét.

Kapcsolat: iroda@jrsz.hu