Ünnepélyes évzáró a JRSZ-ben

A szakkollégium tanévzáró ünnepét Forrai Tamás a JTMR provinciálisa nyitotta meg, majd megköszönte Kiss Ulrich SJ rektori munkáját és kinevezte az új rektort, Antal Istvánt.

Antal István rektori esküje után Jezsuita Roma Szakkollégiumért díjat kaptak Kiss Ulrich SJ prorektor és Hofher József SJ lelki vezető a kollégium alapításában végzett munkájukért.

A 2013-as év szakkollégistája Szénási Réka lett tanulmányi és szakkollégiumi teljesítménye alapján.

Az olvasóklub elindításával nagy erőfeszítéseket tett az olvasás népszerűségének erősítésében, példát adva arra, hogy egyéni kezdeményezésekkel elő lehet mozdítani a kollégiumi közösség erősödését és szakmai elhivatottságát.

A cigány himnusz közös eléneklése után az évzárót egy jó hangulatú közös vacsora zárta le.

I. Szimpózium

A Szabadság mítosza?! – út az egyenjogúsághoz

A Szimpózium tervezett programja:

10:00 ünnepélyes megnyitó

A szimpóziumot megnyitja az Amerikai Egyesült Államok budapesti konzulja

Ms. Meghan Moore

Köszöntőt mond – Kiss Ulrich SJ –a jezsuita roma kollégium és szakkollégium rektora

10:30 Plenáris előadások

Sztojka Attila – Emberi Erőforrások Minisztériuma – Társadalmi Felzárkózásért felelős főosztályvezető – előadása

Roma Polgárjogi alapítvány képviselőjének előadása

Osztolykán Ágnes- parlamenti képviselő – LMP- előadása

12:00 Ebéd, közben a kollégisták zenés műsora

13:00 Kerekasztal beszélgetés: Polgárjogi mozgalmak lehetőségei Magyarországon

Résztvevők:

Kállai Ernő

Rövid Márton

P. Kiss Ulrich SJ

Moderál: Antal István – JRSZ, szakmai vezető

14:30 Kávészünet

15:00 Szekció ülések a kollégisták vezetésével (párhuzamosan):

Antal Szabina: Inspirációk, toborzás

Farkas Balázs: Polgárjogi mozgalmak céljai

Fehér György: Mozgalmi eszköztár

16:00 Plenáris összegzés, zárszó

Köszöntő év elején

Kedves Kollégisták,

A gyerek szomorú, ha vége a vakációnak, a kollégista azonban örül, hisz viszontlátja a közösséget, mely 3-5 évre a családja, és barátja egy életre. A szakkollégista ezen felül örül a szakmai kihívásoknak is! Bízom avval, hogy ez nálatok is így van. Kihívásokban bőven lesz részetek. ár inkább így fogalmaznék: lesz részünk. Mert mostantól megosztom veletek gondjaimat s remélem, minél több örömömet, és erre hívlak benneteket is: osszátok meg velem a tiéteket is!

Egy első kísérleti év felemásan sikerült, de néhány részkudarca dacára megalapoztuk a jövőnket. Van hát alap, amire építhetünk! Az alapnak biztosnak kell lennie, hogy a ház az eljövendő viharokban össze ne dőljön, mint az evangéliumi példabeszédben. Az alap pedig a közösség és ennek összetartó ereje kettős: szeretet és fegyelem. Szeretet nélkül a fegyelem rideg és megöli a kezdeményezést, a vállalkozó szellemet, a bátorságot, és egy helyben topogásra ítél. Fegyelem nélkül a szeretet érzelgőssé tesz, sőt sebezhetővé, kiszolgáltatottá. Szeressétek tehát egymást és mutassátok ezt ki tapintatban, egymásra oda figyelésben és nem utolsó sorban fegyelmezett munkában.

Új lapot indítunk, mert a legjobbak akarunk lenni, elsők a roma szakkollégiumok között, de sok mindenben megelőzve minden más szakkollégiumot, beleértve testvérkollégiumainkat is, így a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumot is. Ebben az eljövendő félévben kell meghatározni, hogy miben is akarunk élen járni, hol tudjuk eredményesen felvenni a versenyt a többiekkel? Más szóval: merjünk és merünk nagyok lenni!

A kulcs ebben a helyes és egészséges önérzet. Tőled Több Telik – üzenem mindnyájatoknak. Egyetlen feltétele, hogy magadnak is mondd, nap mint nap, hogy Tőlem Több Telik!

Tőlem Több Telik – ezt mondd magadnak, amikor tanulsz. Ne elégedje meg átlagokkal, légy átlagon felüli. A szakkollégiumtól ehhez minden támogatást megkapsz. Nem rajtunk, kizárólag rajtad múlik!

Tőlem Több Telik – ez vezessen a szakkollégiumi közösségen belül is. Hadd idézzem John F. Kennedyt, az Egyesült Államok legendás elnökét, aki a Holdra vitte nemzetét, megvalósítva milliók álmát: Ne azt kérdezd, hogy mit tesz érted a Közösség, hanem, hogy mit tehetsz Te a közösségért? Gondolj bele, hogy milyen fantasztikus lesz, ha mindenki így cselekszik. Te elsőnek!

Tőlem Több Telik – ez legyen igaz a roma közösségen s a an nemzeten belül is, a közéletben és társadalmi elkötelezettségedben. Ne az legyél, aki segélyekre vár, hanem az, aki segít. A szakkollégiumi szolidaritás ennek a nemzeti szolidaritásnak a szolid alapja.
Mindez nem álom, hanem hamarosan valóság, ha fegyelmezettek is vagyunk. Ha nem csak lelkesedünk pár napig, hanem szorgosan és szívósan dolgozunk egészévben: az első naptól, a beköltözéstől, az év kezdettől fogva. Az év nem a vizsgákkal kezdődik, hanem szeptember 3-án.

Mindez nem álom, hanem hamarosan valóság, ha szeretitek egymást. És ennek apró jeleit adjátok naponta: nem hangoskodtok a folyosón, amikor a másik tanul. Nem zajongsz, nem csapkodod az ajtót, nem rohansz le csattogó papuccsal a lépcsőn, amikor a másik már alszik, stb. Te jól tudod, mi zavar téged. Tudd azt is, ami másokat zavar. Ugye, milyen egyszerű?

Ehhez kérem az Úr áldását és imáitokat.

Ulrich

Jezsuita Roma Kollégium és Szakkollégium Szakmai Programja

A Jezsuita Roma Szakkollégium szakmai programja három pillérből épül fel. Az első pillér a kettős identitás modul, amely hangsúlyt fektet a kettős identitás építésére, a közéleti és a kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A második pillér a spirituális modul, míg a harmadik pillér a közismereti modul.

1. Kettős identitás modul

A modulba olyan tanulmányi egységek (tantárgyak, foglalkozások) tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a kettős identitás építésére, a közéleti és kultúrateremtő elitként való szerepvállalás szakmai megalapozása érdekében. A szakmai oktatást kulturális programok egészítik ki, amelyekben a diákok kreatív részvétele kívánatos. Cigány és magyar népismeret címén azokat az ismereteket kívánjuk oktatni, amelyek a magyar-cigány együttélés megértéséhez, a kölcsönös függőség és történelmi egymásrautaltság felismeréséhez, a békés együttéléshez szükséges szemlélet kialakításához szükségesek. Azt az alapelvet követjük, hogy az egészséges identitás nem mítoszokra és ellenségképekre, hanem a történelem és a jelen valóságának kritikus és önkritikus szemléletére épül.

Témakörök: cigány és magyar népismeret, cigány és magyar történelem, cigány és magyar kultúra (zene, irodalom, festészet), cigány nyelvek.

2. Spirituális modul

A szakkollégium a képzés tartalmában valamint kulturális-közösségi életében a felsőoktatás keresztény szellemiségű műhelye. A szakkollégium hozzá kíván járulni ahhoz, hogy növendékeinek hite elmélyüljön, alapvető jártasságot szerezzenek a teológiai, egyházi kérdésekben, és alkalmasakká váljanak arra, hogy hivatásukat kibontakoztatva hitüket hitelesen képviseljék a világban és az Egyházban.

Témakörök: egyházismeret, bibliaismeret, kontextuális teológiai irányzatok, felnőtt hittan. A modul tárgyaiban a különböző felekezetek a hitéleti képzésekhez hasonlóan saját oktatási profiljukat alkalmazzák.

3. Közismereti modul

A közismereti modul célja az, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére, akár idegen nyelven is.

Témakörök:

Szakmai idegen nyelvi képzés, amelynek a célja a szakkollégisták felkészítése konferencia szintű idegen nyelvű előadások megtartására, esszék írására.

Informatikai képzés, amelynek a célja igényes kiadványszerkesztői rendszerek megismerése, a szövegszerkesztésen túlmutató tipográfiai elemek helyes használatának elsajátítása.

Önismereti és önkifejezést segítő foglalkozások, amelynek célja az, hogy a szakkollégista egészséges önértékeléssel és kritikával, igényes formában tudja megjeleníteni ismereteit és gondolatait.

Általános közismereti tárgyak, amelyeknek célja az, hogy a szakkollégista jártasságot szerezzen a közösségszervezésben, a pályázatírásban, a forrásfejlesztésben és ismerje meg az ügyintézéshez szükséges alapvető társadalmi és közigazgatási struktúrákat.

Közösségünk

Küldetés

A Jezsuita Roma Szakkollégium 2011 szeptemberében kezdte meg működését. Roma/ nem roma származású már hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok a tagjai a szakkollégiumnak, akik az egyetemi/felsőoktatási éveiket jó lakhatási körülmények között, a szakkollégium által biztosított sokféle támogatási lehetőségeket igénybe véve végzik tanulmányaikat.

A Budapesten tanuló roma hallgatók számára közösségi teret és a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít az intézmény. A szakkollégium által biztosított kurzusokon megszerzett plusz ismeretek segítenek a főiskolai/egyetemi tanulmányok sikeres elvégzésében. Az intézmény belső tanulmányi programját elvégző hallgatók tanúsítványt kapnak a megszerzett ismeretekről.

A szakkollégium célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató sikeres cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel.

A Jezsuita Roma Szakkollégium első félévéről

„A szociális munka mindenekelőtt: az erőteljes szociális érzület általánossá tétele magában az egyházban s annak minden tagjában. Ennek az érzületnek első követelménye az a keresztény társadalmi szolidaritás, amely nemcsak önmagán akar segíteni, hanem embertársain is.” P. Bangha Béla SJ

A JRSZ létrehozása és működtetése ugyanakkor nem csupán szociális munka, hanem egy olyan vállalkozás a mai magyar köz(politikai)állapotok között, aminek remélt sikere jóval túlmutat közvetlen társadalmi hasznosságán: A Jezsuita Roma Szakkollégium hűen jezsuita, katolikus identitásához, elkötelezetten a személyes figyelemmel kísért tanulási folyamat mellett, hallgatók olyan sokszínű közösségét képzi, ahol minden egyes kollégista képes lehet arra, hogy intellektuálisan kiemelkedő teljesítményt nyújtson, etikus vezetővé váljon, és könyörületesen szolgáljon, ezzel az igazságosságot és a közjót mozdítva elő egy rohamosan változó, globális környezetben.

Küldetésünk egyik alapvető része, hogy tanulmányi tervünk és a hallgatói aktivitás segítségével tudatosítsuk a társadalmi szolidaritás szükségességét, valamint felhívjuk arra a figyelmet: a mind a mai napig “társadalom-idegen”-ként kezelt Romák egyenrangú testvéreink, még akkor is ha időként szokásaik, hagyományaik, viselkedésük idegenségüket erősítik is. A sebekkel terhelt magyar társadalom és a nem kevésbé mély sebekkel terhelt Romák közötti dialógus, testvériség kialakítása itt a feladat, egy kettős, magyar-cigány, de ugyanakkor egy egységes keresztény identitásé. Ebben óriási szerepet szánunk azoknak a fiatal, keresztény Roma értelmiségieknek, akik majdan a JRSZ végzőseiként a közigazgatásban, az üzleti életben, vagy az oktatásban töltik be hivatásukat, akár vezetőként is.

Belátható, hogy a legfiatalabb rendi intézmény nagy, de kevésbé látványos feladattal néz szembe: egy mélyen gyökerező társadalmi önzés, önsajnálat, politikai opportunizmus és egyéni érdekek által diktált „szolidaritás” az a környezet, amiben működnie kell. Működésében és hosszú távú céljainak elérésében számít mindenki segítségére: a 26 egyetemi hallgató nagy része ugyanis költségtérítéses képzésre jár, nekik a megélhetési költségek mellett a tanulmányaik finanszírozása is óriási teher. A szakkollégium véges lehetőségei ugyanakkor elsősorban a tehetséggondozás és egy új, keresztény, roma elit képzésére összpontosulnak, így a hátrányos helyzetűek körében is elsősorban – a körülményei ellenére is – kiemelkedő teljesítményűeket próbálja igazi, tartalmas és elkötelezett életpályára állítani.

Bárczi Miklós

A Jezsutia Roma Szakkollégium küldetéséről

2010 őszén ismerkedtem meg azzal a kihívással, amely meghatározta provinciálisi munkámat. Tudtam eddig is, hogy „Hofi atya” sok társával együtt már 2002 óta lelkesedik az ügyért, hogy egyetemi szakkollégium alakuljon cigány fiatalok számára.

De hogyan lehet jezsuitaként ma ebben komolyan segíteni?

Jezsuita munkáink meghatározó eleme az oktatás, ezen belül az egyetemi kollégiumok sora Budapesten, Szegeden, Marosvásárhelyen és a belgiumi Leuvenben. Talán újdonságként hat, de erdélyi missziónk alapjaként immár harmadik éve működik kollégiumunk, míg Leuvenben egy öt évtizedes posztgraduális képzési hely hagyományát újítottuk meg 2012-ben.

A 2011 őszén indított Jezsuita Roma Szakkollégium ezen intézmények szakmai igényességét, hitbeli és társadalmi elkötelezettségét folytatja. A SZIK épülete és húsz év tapasztalata biztosítva van már, köszönhetően sokak, hosszú évek óta érkező támogatásának: Most csak igent kellett mondani az új kezdeményezésre.

Tudom, hogy ma csak hálózati formában, partnerségben építkezve, társakat és közös célokat keresve lehet társadalomformáló víziót építeni. A JRSZ azért jöhetett létre, mert az elmúlt húsz év talán legkarakteresebb keresztény összefogása formálódott: a jezsuiták katolikusként Budapesten, a görög katolikusok Miskolcon, a reformátusok Debrecenben, az evangélikusok pedig Nyíregyházán álltak a közös ügy mellé. Egyszerre, egy céllal, négy egyházi közösség együtt cselekedett.

Úgy látom, hogy a mára már mítosszá növelt roma-üldözöttség képe csak állandósuló etnikai konfliktusokat vetít előre a következő évtizedekre. A kérdés számomra az, hogy lesz-e a felnövekvő cigány értelmiségnek egy mértékadó része, amely keresztény elveken nevelkedve nem a konfliktust, hanem a megbékélést, a kiegyezést keresi? Hiszem, hogy képesek vagyunk arra, hogy megteremtsük a fogadókészség feltételeit azon fiatal cigány értelmiségiek számára, akik önmaguktól eljutottak odáig, hogy a konfrontáció helyett a megbékélés útjait keressék – velünk együtt.

Elindultunk. Tartsanak velünk, legyenek Barátaink és Társaink, hogy a vízió valósággá váljon!

P. Forrai Tamás Gergely SJ
provinciális

 

Az esélyteremtés szolgálatában

Gyakran halljuk: hol vannak a potenciális roma „vezetők”? Akik képzettek és motiváltak, és képesek lesznek változtatni az elcsépelt sztereotípiák világán? Jelenleg nincsenek ilyenek.

Köztünk vannak azonban azok, akiket Önök még nem ismernek: a Jezsuita Roma Szakkollégium növendékei cigány és magyar identitásukat őrizve és ápolva készülnek rá, hogy kiutat mutassanak a cigányságnak és magyarságnak a jelenleg is többszörösen összetett válságból.

Szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok néhány év múlva valóban átvehetnék diplomájukat és munkájukkal, jelenlétükkel, hangjukkal a cigány-magyar megbékélés ügyét erősítenék. Leendő jogászok, közgazdászok, orvosok, bölcsészek és más tudományterületeken tenni akaró cigány fiatalok tanulnak nálunk.

Itt a lehetőség! Részese lehet egy páratlan vállalkozásnak. Lépjen ki a megszokott gondolatmenetek világából, mert megszülethet egy új valóság, egy új Magyarország.

Legyen Barátunk és Társunk az esélyteremtésben, hogy az elmúlt húsz év kudarcain túlléphessenek

cigányok és magyarok egyaránt! Segítse munkánkat, akár a felsorolt támogatások egyikével is.

P. Hofher József SJ
a kollégium lelki vezetője

 

Köszönjük, hogy eddig is hűségesen támogatták a jezsuiták oktatási intézményeinek működtetését.

Az ösztöndíjalap támogatására korábbi adományozóink átlagosan 5 000 Ft-ot adtak.

LEGYENEK TÁRSAINK A JEZSUITA ROMA SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDTETÉSÉBEN IS!

Példák támogatási célokra:

Tankönyvtámogatás egy diáknak 5 000 Ft
Hozzájárulás egy szociálisan rászoruló diák havi költségeihez 10 000 Ft
Támogatás kollégiumi férőhely fenntartására 15 000 Ft

A támogatás formái:

[list type=”check”]

  • Banki átutalással a Jézus Társasága Alapítvány (JTA) által a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) támogatására létrehozott bankszámlaszámra.
    JTA – JRSZ Szociális számla (CIB Zrt.)
    10702019-18064333-52700000
  • Postai csekkes készpénz átutalással: Ehhez szükséges sárga postai csekket a Barátainknak újságban kapott, illetve, ha még nem kapott, kérjük, jelezze igényét a fundraising@jezsuita.hu e-mail címen, vagy az 1/327-4054 telefonszámon.
  • Tartós támogatás, Ösztöndíjazás felajánlását is szívesen fogadjuk. A fent említett elérhetőségeken várjuk jelentkezését.

[/list]

A Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatói a Hanns Seidel Alapítvány ösztöndíjasaival és a Fidelitas vezetőségét látták vendégül

A Hanns Seidel Alapítvány szervezésében magyarországi tanulmányútra érkezett német parlament ösztöndíjasait 2012. május 3-án este a Jezsuita Roma Szakkollégium látta vendégül egy beszélgetéssel egybekötött vacsorára, azzal a céllal, hogy betekintést nyerjenek egy olyan ígéretes kezdeményezésbe, mint a Jezsuita Roma Szakkollégium.

Antal István a Jezsuita Roma Szakkollégium rektorának köszöntőbeszédét követően röviden bemutatta a szakkollégium céljait, küldetését és tanulmányi programját. A rektor köszöntője után Hofher József SJ jezsuita szerzetes, a Jezsuita Roma Szakkollégium spirituális vezetője köszöntötte a vendégeket. A vacsora során a Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatói is bemutatkoztak a vendégeknek és beszámoltak jövőbeli céljaikról. A bemutatkozásoknál a Fidelitas nevében Rónaszéki Nóra alelnök köszöntötte a német fiatalokat, és röviden bemutatta szervezetüket.

A bemutatkozásokat követően egy finom vacsora mellett kötetlen beszélgetésre nyílt lehetősége a szakkollégistáknak a német ösztöndíjasokkal. A német fiatalok nagy érdeklődést mutattak a Jezsuita Roma Szakkollégium kezdeményezése, küldetése és hallgatói iránt is. Az este során többen is hosszasan érdeklődtek a szakkollégiumi élet, az itt tanulható plusz kurzusok iránt.

Az ösztöndíjasok nagyon hasznosnak és követnivaló példának ítélték meg a szakkollégiumi kezdeményezést.

2012. május 3.

KRSZH Évnyitó

2011. szeptember 13-án megtartotta első közös tanévnyitóját a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. Romák és magyarok között nem csupán békés egymás mellett élésre van szükség, hanem békés egymásért élésre – fogalmazott Balog Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár ünnepi beszédében, Budapesten.

2011. március 17-én Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot hoztak létre a magyarországi történelmi egyházak: szeptembertől négy városban, Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon indul meg a szakkollégiumi képzés a cigány egyetemisták és főiskolások számára. A fővárosban a jezsuita rend, Debrecenben a református egyház, Nyíregyházán az evangélikus egyház, Miskolcon pedig a görögkatolikus egyház lesz az intézmény fenntartója.

Balog Zoltán beszédében kiemelte: nem elég tudni valamit, meg is kell tanulni azt. Csak tudni, hogy nehéz sors cigánynak lenni nem elég, meg is kell tanulni. Tudni, hogy Magyarország csak akkor lesz boldogabb, ha a békés egymás mellett élés megvalósul, az más, mint meg is tanulni azt – mondta Balog Zoltán. Olyan emberek vannak ma itt, akiknek fontos ez a szövetség, a kérdés csak az, hogy lesznek-e olyan cigány fiatalok, akik elfogadják a kinyújtott kezet.

A ti feladatotok – szólt az államtitkár a jelenlévő kollégista fiatalokhoz – az, hogy kimozdítsátok a nyomorba beletörődött embereket. Ti számunkra egy befektetés vagytok, mivel amit itt kaptok és tanultok, azáltal a sajátjaitok szószólói lehettek. A magyar állam érdekelt a roma-magyar békés egymás mellett élésben – hangsúlyozta végezetül az államtitkár.

Forrai Tamás Gergely, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Provinciálisa elmondta: terviek szerint a Hálózat már jövőre bővülhet pécsi és szegedi szakkollégiumokkal, továbbá a jövőben nem csak a felsőoktatásban tanuló cigány fiatalokhoz szeretnének eljutni.

Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke kifejezésre juttatta: az egyházak felelőssége is, hogy „a cigány emberek érezzék magukat jobban egy-egy egyházi közösségben”.

Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke utalt Jézus utolsó, missziói parancsára, hogy a tanítványoknak el kellett vinniük az evangéliumot a világ minden tájára, és tanítaniuk is kellett az embereket. Mint mondta, ez „a hálózat nem egyszerűen összefogás, hanem Isten parancsának való engedelmeskedés”.