cimlap-vizeses

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok Magatartási Kódexe

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok jelen kódexének célja, hogy az általánosan elvárható jogkövető magatartáson túl a keresztény értékek képviseletéhez és megéléséhez nyújtson útmutatást, amelynek figyelembevétele a szakkollégiumok oktatóitól, kollégistáitól és munkatársaitól egyaránt elvárható.

1. Küldetésünk

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok munkatársai, tanárai és diákjai egy keresztény értékközösséget alkotnak, amelyben minden résztvevő elkötelezett a tudás létrehozása és továbbadása iránt: a Katolikus Egyházban működő Jezsuita Rend lelkisége mellett ez köti őket össze, és ez által számíthatnak mindig egymásra.

1.1. Mások iránti tisztelet és személyes törődés

cura personalis, azaz a személyes törődés elve adja a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok értékrendjének egyik alappillérét. Ennek lényege az egyes emberek igényeire való kiemelt figyelem, valamint az egyéni képességek felé mutató megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés. Ezen elv mentén a szakkollégium tiszteletben tartja mindenkinek a személyes értékeit és elveit, egyúttal felhívja a figyelmet az ebben rejlő sokszínűségre. Egy befogadó közösség elkötelezett az egyenlő esélyek mellett. A szakkollégium ehhez igazodva nem tolerál semmiféle személyes meggyőződést, hitet vagy elvet sértő diszkriminációt, zaklatást. Az egyetemi munkájuk során az oktatóknak, a kollégistáknak és a munkatársaknak udvariasan és a szakkollégium szellemiségéhez méltóan kell a többiekkel viselkedniük, és minden esetben tartózkodniuk kell a hivatalukkal vagy feladatukkal összefüggő hatalmi visszaélésektől. A szakkollégium az akadémiai, a szólás-, és véleményszabadság elvét a kölcsönös tisztelet mentén tartja csak lehetségesnek, valamint fontos, hogy ezek a szabadságok nem szolgálhatnak a gyűlölet vagy egyéb elfogult megnyilatkozások alapjául.

1.2. Egyéni felelősség és elszámoltathatóság

Az etikus magatartás mind az egyén, mind a közösség felelőssége. A szakkollégium bízik minden egyes munkatárs és kollégista feddhetetlenségében. A szakkollégium meghatározott szerepek és irányítási mechanizmusok alapján az egyéni elszámoltathatóság elve mentén jár el. Az egyéneknek vállalniuk kell a szakkollégiumi szerepükkel és beosztásukkal járó felelősséget úgy, hogy elszámoltathatóak legyenek mind a szakkollégium vezetősége és fenntartója, mind annak tagsága felé. Egyszersmind elvárás, hogy a feladataik és fellépéseik során megbízhatóan és jóhiszeműen járjanak el.

2. Becsületesség és tisztesség

A becsületesség és a tisztesség alapvető követelmények egy olyan intézményben, ahol a tagok a komoly és tartós párbeszédre törekednek. A szakkollégium oktatóival, szakkollégistáival és munkatársaival szemben elvárás az igazságosság, a pontosság és objektivitás érvényesülése a munkájukban.

2.1. Az oktatás és kutatás felelős irányítása

A szakkollégium küldetése a legmagasabb színvonalú oktatás, nevelés és kutatás biztosítása, továbbá mindezek egységes, objektív és méltányos, a vonatkozó törvények és előírások szellemében történő véghezvitele. A szakkollégium mindazon oktatóinak, kollégistáinak és munkatársainak, akik tudományos munkát folytatnak a következő elvekhez kell igazodniuk:

–     a tudományos kutatás szabályainak megfelelő szigorral és körültekintéssel, a kutatói tisztességnek megfelelően kell eljárniuk,

–     felelősséget kell vállalniuk a szponzori és pályázati pénzek elköltésével kapcsolatban.

2.2. Az összeférhetetlenség elkerülése

A szakkollégium oktatatóinak és kutatóinak a szakkollégiummal kapcsolatos feladataikat olyan módon kell elvégezniük, hogy azok objektívek, függetlenek és pártatlanok legyenek, továbbá összhangban legyenek a szakkollégium céljaival és igényeivel. Az összeférhetetlenségnek és a hivatallal való visszaélésnek még a látszata is káros a szakkollégiumra nézve, ezért az oktatóknak, kollégistáknak és egyéb munkatársaknak ügyelniük kell a munkájukkal összefüggő megjelenéseikre.

2.3 Személyes integritás védelme

Társadalmunk veszélyeztetett tagjai a kiskorúak és a sebezhető felnőttek. A Szakkollégiumok olyan támogató környezet megteremtésére törekednek, mely védelmet ad minden pszichikai, szexuális és fizikai visszaéléssel szemben. A bántalmazás köre sem szűkül le a szexuális természetű bántalmazásra, hanem a fizikai és a lelki bántalmazást is jelent. Kiskorúval, vagy olyan nagykorúval, aki függőségi viszonyban áll valamelyik jezsuitával, vagy jezsuita intézmény munkatársával, tilos szexuális viszonyba lépni, vagy őt szexuálisan zaklatni. Különösen figyelni kell arra, hogy a másik akkor is szexuális zaklatásnak érezhet bármely viselkedést, amikor az csak a barátságosság kifejezése. Mindenben a másik fél érzékenységét kell mércének tekinteni. Különösen tiltott a beavatás, a zaklatás, a bullying, illetve cyberbullying, az erkölcstelen közeledés, általában a személyes integritás megsértésére alkalmas viselkedés.

3. A közösség és értékeinek védelme

A Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok tevékenységeinek részét képezi a szakkollégium tagjainak és erőforrásainak biztonsága és védelme.

3.1. A közösség egészsége és biztonsága

A szakkollégium elkötelezett az egészségmegőrzés és a szakkollégiumi közösség, valamint a szakkollégiumi területek és épületek védelme, megóvása mellett. A kollégisták, az oktatók és a szakkollégium munkatársai kötelesek betartani az erre vonatkozó intézkedéseket. Ebbe beleértendő a kollégiumok területének, járműveinek és egyéb felszereléseinek megfelelő kezelése is. Az egyénnek kötelessége azonnal jelentenie, ha bármi olyat észlel, ami saját vagy mások egészségét és biztonságát fenyegeti vagy kockáztatja, valamint köteles ésszerű lépéseket tenni a személyes biztonság megőrzése érdekében.

3.2. Az intézmény erőforrásainak megfelelő felhasználása

A szakkollégium közössége felelős a szakkollégium tulajdonának, vagyonának és más erőforrásainak megfelelő biztonsággal történő felhasználásáért. A támogatások, állami és magánjellegű ösztöndíjak és más hozzájárulások kedvezményezettjeként a szakkollégiumnak saját erőforrásait hatékonyan kell felhasználnia. A tanárok és a munkatársak a szakkollégium érdekében kötelesek biztosítani a szakkollégium erőforrásainak biztonságos és ésszerű felhasználását minden jogi követelmény állandó betartása mellett. Tilos a szakkollégium erőforrásait pazarolni, saját vagy más, nem szakkollégiumi célokra felhasználni, kivéve, ha megfelelő engedéllyel rendelkeznek hozzá. A szakkollégium ellenőrzi nevének és jelképeinek felhasználását az intézmények jó hírneve érdekében, valamint azért, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy azok használata következetesen egyezik-e a szakkollégium küldetésével, identitásával. A hallgatók és munkatársak kötelesek megóvni a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok nevét és jelképeit a nem megfelelő használattól.

3.3. Információs titoktartás, bizalom és biztonság

A munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek általában minden információt olyan módon kezelni, hogy közben tiszteletben tartják az egyén titoktartását és a szakkollégium érdekeit.

4. Kötelesség és felelősség

Amellett, hogy a Jezsuita Egyetemi Szakkollégiumok kultúrájának természetes velejárója bizonyos erkölcsiség, az egyénnek felelőssége, kötelességei és feladatai vannak mások és a szakkollégium felé, amelyek tudatos cselekvést várnak el tőle. A szakkollégiumi munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek ismerni a jogszabályokat és belső szabályozásokat.

4.1. Az alkalmazható törvények, szabályok és szakkollégiumi irányelvek betartása

A munkatársak kötelesek a munkájukat etikusan és vonatkozó törvények, szabályok széleskörű ismerete mellett végezni. A szakkollégium területén több jogi és természetes személy is felelős lehet az irányításért, üzemeltetésért, a jogszabályoknak való megfelelésért.

4.2. Bejelentési eljárásmód

Az egyéni és közösségi értékeket veszélyeztető szabálysértésekre a munkatársak, oktatók és kollégisták hívják fel a hatáskörrel rendelkező személy figyelmét. A bejelentéseknek általában véve azokon a hagyományos szakkollégiumi csatornákon kell érkezniük, amelyeket a szakkollégium saját szabályzataiban meghatároz. Abban az esetben azonban, ha az egyén kényelmetlenül érzi magát vagy más módon akadályozott ezeknek a csatornáknak a használatában, a szakkollégium lehetőséget biztosít az anonim bejelentésre is. A szakkollégium illetve felettes intézménye minden jóhiszemű bejelentést megfelelő körültekintéssel megvizsgál, és azokra válaszol.

Az anonim bejelentésnél egyértelművé kell tenni, hogy ki a címzettje. Az anonim bejelentés elhallgatása súlyos fegyelmi vétség. Bármely bejelentés címzettje köteles nyolc napon belül eljárni és a szükséges további fórumokat megkeresni, a felmerült kérdés lehető leggyorsabb igazságos megoldására törekedni.

Amennyiben az adott intézmény vezetője az érintett (vagyis a bepanaszolt), úgy a bejelentést a Kollégiumi Felügyelőbizottság bármely tagjánál meg lehet tenni, aki a fentiek szellemében köteles eljárni.

4.3 Világos kompetenciák

A szakkollégiumi munkatársak, oktatók és kollégisták kötelesek ismerni a jogszabályokat; kötelesek kérdést feltenni, ha ezen intézkedések átláthatatlanok vagy nehezen érthetők, és kötelesek azok be nem tartásáról vagy más esetleges problémákról beszámolni. Abban az esetben, ha a szerepek, munkaköri leírások vagy a felelősségi területek nem egyértelműek, ezek tisztázására a megfelelő fórumokhoz kell fordulni.

A szakkollégium minden polgárának lehetősége van arra, hogy ezeket a forrásokat felhasználva hangot adjon aggályainak, javaslatainak; illetve útmutatást kérjen a szakkollégiumi vezetőség vagy a Kollégiumi Felügyelő Bizottság bármely tagjától.

4.4 A magatartási kódex elfogadása

Az intézmény oktatóinak és munkatársainak munkaköri leírása részévé kell tenni a jelen kódexben foglaltak betartását és betartatását, illetve a szakkollégiumi tagsági szerződés mellékleteként a szakkollégiumi tagok is a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Az érintettek aláírásukkal igazolják, hogy megértették és megtartják e szabályokat.

 

Budapest, 2013. június 17.

telugu blue films videos erosexus.info puba.com indian women sex video bestsexporno.com desi orgasm hentai cocks hentai-fan.com guilty gear may hentai www.sex vedios.com kompoz2.com bangail xxx video نيك نسوان جميلة pornozonk.com مص شفايف متحركه
hotboudi.com goindian.net village aunty bf movie rulz.com torrent magnet tubeshere.info bengoli xvideo com xxx balatkar video indianpornvideos.me xaxxx com xnxn sunny thefuckingtube.com nxnx video odia blue picture video onlyindianpornx.com temilxnxx
indiansex videos download ruperttube.net auntyxvideos.com 8sex com hdsexword.mobi sex cok افلام سكس للرجال milfhdtube.net سكس عنف dad and daughter sex video orgymovs.net bhabhi gaand bf choda chodi video popsexy.net tamilsexvedio