Kategóriák
Egyéb kategória

Roma hallgatóknak indít gyakornoki programot a Design Terminál

cimlap-vizeses

Roma hallgatóknak indít gyakornoki programot a Design Terminál

A Design Terminál és a Jezsuita Roma Szakkollégium közös gyakornoki programot indít tehetséges roma fiatalok számára.

Stratégiai együttműködést írt alá Antal István, a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) rektora és Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója 2015. augusztus 11-én. Az együttműködés célja, hogy a felsőoktatásban tanuló roma hallgatók megismerkedjenek a digitális gazdaság, a tervező szakmák és az urbanisztika szakterületeivel, az ezeken a területeken működő sikeres vállalkozásokkal, valamint az ágazatok által kínált életpályákkal.

“Hiszünk benne, hogy a magas hozzáadott értéket előállító ágazatokban, így a kreatíviparban is ott a helyük a tehetséges roma fiataloknak.”– mondta Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója.

„A Jezsuita Roma Szakkollégium hallgatói már bizonyították, hogy a legtehetségesebbek közé tartoznak. Az együttműködés lehetőséget nyújt számukra, hogy tapasztalatot szerezzenek és a megszerzett tudásukkal a versenyszférában is sikereket érjenek el.” – emelte ki Antal István a JRSZ rektora.

A Design Terminál a magyar kreatívipar fejlesztéséért felelős ügynökség. Célja hogy a digitális gazdaság, a formatervezés és a várostervezés ágazataiban tevékenykedő, magas hozzáadott értéket előállító hazai vállalkozások sikerrel érjék el a globális piacot.

A JRSZ a budapesti felsőoktatásban tanuló roma hallgatókat fogja össze és támogatja a tehetséges diákok kibontakozását, valamint a társadalmi hátrányokkal küzdők esélyeinek kiegyenlítését.

JRSZ_Design_Terminal

Kategóriák
Egyéb kategória

A harmadik állomás

cimlap-vizeses

A harmadik állomás

Kiskőrös    

A Kiskőrösi általános iskola tanulói érdeklődően fogadtak minket, és sok kérdést tettek fel. Az iskolában láthattuk, hogy sok tehetséges gyerek tanul ott és nem befolyásolja a nehéz környezetük ahonnan jöttek, de tanulmányilag folyamatosan fejlődnek.

 
Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

Tehetségfejlesztő program második állomása

cimlap-vizeses

Tehetségfejlesztő program második állomása

Kaposvár   A gyerekek a kultúra terültén a táncban nagyon tehetségesek voltak. A délutáni foglalkozáson, viszont sok hasznos kérdést kaptam a tovább tanulás lehetőségeiről, és arról, hogy mit kell ezért tenni. A gyerekek tanulmányilag alkalmasak lesznek a gimnáziumi tovább tanulásra.         Kalányos Richárd szakkollégista
Kategóriák
Egyéb kategória Eseményeink Hírek

Segítettek, hogy segíthessünk…

cimlap-vizeses

Segítettek, hogy segíthessünk…

 20140705_162015

2012-ben a Jezsuita Roma Szakkollégiumból egy kis csapattal elmentünk a Marosvásárhyelyi Jezsuita Kollégiumba és volt szerencsénk a mindössze 6 kilométerre levő Marosszentgyörgyre is eljutnunk az ottani magyar ajkú cigány közösséghez, akik nagyon rossz körülmények között élnek azóta is. Akkor úgy döntöttünk, hogy valahogyan segíteni próbálunk rajtuk. Törtem a fejem, hogyan tudnánk segítő kezet nyújtani. Mivel többen vagyunk zenészek a Szakkollégiumban, ezért arra gondoltam szervezzünk egy jótékonysági koncertet. Ezt 2014. július 7-én meg is szerveztük a Párbeszéd Házában. A koncert teljes bevételét felajánlottunk a marosszentgyörgyi magyar ajkú cigányoknak, arra a célra, hogy a gyerekek oktatását és a családok megélhetését támogassuk. A Jézus Társasága Alapítvány és a Jezsuita Roma Szakkollégium kiegészítette a bevételt és így több, mint 500.000 Ft-ot tudtunk személyesen eljuttatni a rászorultaknak. A helyi Katolikus plébános Baricz Lajos atya sokat segít a roma közösségnek a településen és nekünk is segítet abban, hogy az adomány jó helyre kerüljön. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Párbeszéd Háza vezetőjének Sajgó Szabolcs atyának, a Jezsuita Rend provinciálisának, Forrai Tamás atyának, a Jezsuita Roma Szakkollégium rektorának, Antal Istvánnak, minden kedves és jóakaratú embernek, akik támogattak bennünket, a fellépőknek és természetesen Baricz Lajos atyának.

2014. július 6.                                                                                                                                                                                                                                                 Farkas András
szervező

Kategóriák
Egyéb kategória

Bemutatkozás

cimlap-vizeses

Bemutatkozás

A Jezsuita Roma Szakkollégium 2011 szeptemberében kezdte meg működését. Roma/ nem roma származású, hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalok tagjai a szakkollégiumnak, akik az egyetemi/felsőoktatási éveiket jó lakhatási körülmények között töltik, és a szakkollégium által biztosított sokféle támogatási lehetőségeket igénybe véve végzik tanulmányaikat. A szakkollégium olyan fiatalok képzését segíti, akik leendő felelős értelmiségként szakmájukban kimagasló eredményt nyújtva társadalmi küldetést is vállalnak: a cigányság integrációját, a többségi-kisebbségi együttélést, párbeszédet mozdítják elő. A Budapesten tanuló szakkollégisták számára közösségi teret és a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít az intézmény. A szakkollégium által szervezett kurzusokon megszerzett plusz ismeretek segítenek a főiskolai/egyetemi tanulmányok sikeres elvégzésében. Az intézmény belső tanulmányi programját elvégző hallgatók tanúsítványt kapnak a megszerzett ismeretekről.
Kategóriák
Egyéb kategória

A JRSZ Szervezeti és működési szabályzata

Kategóriák
Egyéb kategória

Felvételi és Tagsági Szabályzat

cimlap-vizeses

Felvételi és Tagsági Szabályzat

A szakkollégiumi tagság keletkezésével, megszűnésével és fennállásával kapcsolatos egyes kérdések rendezése céljából a Roma Szakkollégium Ügyintéző Testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat felhatalmazása alapján a következő szabályzatot alkotja:

ELSŐ RÉSZ

 

Általános rendelkezések

   1. §  (1) A Roma Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium)

a) kollégium, bentlakásos intézmény, ahol budapesti főiskolákon és egyetemeken, nappali tagozaton tanuló, elsődlegesen roma származású vidéki diákok laknak,

b) szakkollégium, sajátos belső tanulmányi rendszerrel és önkormányzatisággal rendelkezik, mely az öntevékenység alapján szervezi életét,

c) keresztény közösség, mely a szolidaritás és az egyéni emberi értékek eszméjének talaján a méltányosság lehető legszélesebb körű alkalmazását teszi lehetővé.

(2) A méltányosság gyakorlása az egyéniesítés egyedi eszköze, nem kivételes, de egyszeri lehetőség a személyes értékek és a közösségi érdekek érvényesítésére.

2. § (1) A Szakkollégium tagjainak jogairól és kötelezettségeiről a Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SzMSz) rendelkezik.

(2) A Felvételi és Tagsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a Szakkollégium külső és belső státuszú tagjaira terjed ki.

(3) A szakkollégiumi tagsággal kapcsolatos bármely e Szabályzatban rendezett eljárás során a közreműködő szervek és személyek feladataik teljesítésekor – előmozdítva az SzMSz-ben foglalt jogokat és kötelezettségeket – megkülönböztetés és részrehajlás nélkül, jóhiszeműen, tisztességesen, a méltányosságot érvényre juttatva e Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kötelesek eljárni.

(4) Az e § (3) bekezdésébe ütköző eljárás újratárgyalás kezdeményezését alapozza meg.  Az újratárgyalást, a rendelkezést sértő fórumnál kell kezdeményezni. Ha az újratárgyalás kezdeményezése sikertelen, akkor a Kuratóriumhoz lehet fordulni.

MÁSODIK RÉSZ

 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG KELETKEZÉSE

  1. fejezet

Általános rendelkezések

   3. §  A tagság – az SzMSz rendelkezéseinek megfelelően – annak eredményeként keletkezik, hogy a Felvételi és Tanulmányi Bizottság (a továbbiakban: FTB) a jelöltet felvételi eredményeire tekintettel, határozatával a Szakkollégium tagjai sorába felveszi.

   4. § (1) Felvehető az, aki

a) budapesti főiskola vagy egyetem nappali tagozatra beiratkozott hallgatója, vagy

b) középiskola végzős évfolyamának tanulója, érettségizik, és felsőoktatási intézménybe felvételizik, azután, ha e bekezdés a) pontjának megfelelően felvételt nyer, és

c) 30. életévét még nem töltötte be.

d)külsős tagnak az vehető fel, aki budapesti állandó lakhellyel rendelkezik

(2) Nem vehető fel az,

a) akinek felsőfokú tanulmányaiból egy év, vagy ennél kevesebb van hátra,

b) akit az FTB jogerős határozattal korában a Szakkollégium tagjai sorából azonnali hatállyal kizárt [31. §],

   (4) Az FTB a fentiektől – különös méltánylást érdemlő esetben – indokoltan eltérhet. Az FTB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

   5. § (1) Az FTB azonnali hatállyal kizárhatja a felvételi eljárásból azt, aki azért, hogy a szakkollégium tagjai sorába felvételt nyerjen a valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, hamis adatokat közöl, a valós adatokat eltitkolja, vagy más módon megtévesztően jár el. Az FTB rendelkezhet úgy, hogy az ilyen személy többé nem kérheti szakkollégiumi felvételét.

(2) Az FTB e § (1) bekezdése szerint – megfelelő bizonyítás lefolytatása után – meghozott határozata ellen fellebbezésnek nincsen helye.

(3) Ha a felvételi eljárás során az FTB bűncselekmény elkövetéséről (pl. közokirat hamisítás) szerez tudomást a felvételiző azonnali kizárása mellett intézkedik a megfelelő hatóságok előtti eljárás megindításáról.

   6. § (1) Azonnal ki kell zárni a Szakkollégium tagjai sorából azt, aki bizonyítottan úgy nyert felvételt, hogy a megtévesztette a felvételi eljárásban közreműködőket, vagy más módon rosszhiszeműen járt el.

(2) Az FTB az e § (1) bekezdésének alkalmazásától különös méltánylást érdemlő esetben a Diákbizottság, illetve szükség szerint a Kollégiumi Fórum véleményének meghallgatása után eltérhet. Az FTB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Az FTB e § (1) bekezdése szerint – megfelelő bizonyítás lefolytatása után – meghozott határozata ellen fellebbezésnek nincsen helye.

II. fejezet  A felvételi eljárás

Általános rendelkezések

   7. § (1) Az FTB a 3. § -ban meghatározott döntését a jelölteknek a felvételi eljárás során nyújtott teljesítménye alapján hozza meg.

(2) A felvételi eljárás írásbeli pályázatból és a Diákbizottság bevonásával szóbeli felvételiből áll.

8. § Az FTB jogosult rendkívüli felvételi pályázatot (pótfelvételi pályázatot) kiírni, amennyiben ezt a körülmények indokolttá teszik, így különösen, ha a rendes felvételi eljárás során nem sikerült kellő számú jelöltet a szakkollégiumi tagok sorába felvenni. Egyebekben a rendkívüli felvételi eljárásra az általános szabályokat kell alkalmazni.

 Felvételi pályázat kiírása és az eljárási határidők

9. § (1) A Rektor a Diákbizottsággal egyeztetett időpontban, legkésőbb azonban adott év április 15-ig köteles közzététel útján meghirdetni a szakkollégiumi felvételit.

(2) A pályázati anyagok beérkezésére a közzétételtől számított, legkevesebb tizenöt napot hagyni kell. Az FTB ülését – a 12. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatala céljából – legkorábban a pályázati anyagok beérkezésének utolsó napjától számított nyolcadik napon lehet összehívni. A Diákbizottsági felvételi napot úgy kell meghirdetni, hogy az arra való meghívást a felvételiző legalább öt nappal korábban kézhez kapja. A szóbeli felvételi fordulókat pedig úgy kell lebonyolítani, hogy az FTB felvételi döntését a Diákbizottsági felvételi nap megtartásától számított nyolc napon belül, de legkésőbb adott év május 31-ig meghozhassa.

(3) A Rektor és a Diákbizottság közösen gondoskodik az e § (2) bekezdése szerinti általános határidők megtartásáról.

Az írásbeli pályázat

   10. § Az írásbeli pályázat kérdéseit a Diákbizottság a szakkollégium tagjainak bevonásával, az FTB-vel egyetértésben határozza meg.

   11. § (1) Az írásbeli pályázatot az FTB által – a Diákbizottsággal egyetértésben – meghatározott határnapig kell a Szakkollégiumba eljuttatni. A késve érkezett pályázatok méltányossági alapon történő fogadásáról az FTB dönt.

(2) Az írásbeli pályázatnak tartalmaznia kell a Diákbizottság által kialakított felvételi kérdőív kérdéseire adott válaszokat, pályázó jeligéjét, nemét, és a megpályázott státuszt (külsős, belsős), továbbá a kitöltött adatlapot és az abban megjelölt igazoló és egyéb iratok fénymásolatát.

(3) Az írásbeli pályázat jeligés rendszerű, az adatlapot és a válaszokat tartalmazó pályázati anyagot külön kell kezelni. A felvételi eljárásban közreműködő személyek az írásbeli pályázat alapján történő elutasításról szóló döntés meghozataláig az adatlapokat nem ismerhetik meg.

Az írásbeli pályázatok elbírálása

   12. § (1) A pályázatok elbírálása céljából a Diákbizottság – megfelelő jelölési eljárás lefolytatása után – a szakkollégisták közül kéttagú Felvételi Bizottságot (FEB) választ.

(2) A beérkezett pályázati anyagokat az FTB, valamint a FEB tagjainak haladéktalanul meg kell küldeni. Az FTB és a FEB tagjai azokat egyénileg értékelik.

(3) Az FTB, a FEB tagjai által közösen kialakított javaslat figyelembevételével határoz arról, hogy mely jelölteket zár ki a felvételi eljárás további szakaszaiból.

(4) Ha az FTB valamely tagja nem készül fel határidőre a pályázatok tartalmából, akkor az e § (3) bekezdése szerinti döntés meghozatalában nem vehet részt, ha pedig a FEB testületileg mulaszt, akkor javaslatát figyelmen kívül kell hagyni.

A felvételizők személyi anyagainak kezelése

   13. § (1) A felvételi pályázat írásbeli anyagai személyes adatokat tartalmaznak, ezért azok kezelésekor a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell eljárni.

(2) A felvételizők írásbeli pályázati anyagait – az adatlap kivételével – a 12. § (3) bekezdése szerinti döntés meghozataláig, kizárólag az FTB és a FEB tagjai jogosultak megismerni.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala után a Szakkollégium diákjai a FEB tag engedélyével és jelenlétében tekinthetnek be a felvételi írásbeli pályázatba.

(4) Ezen § (1) – (3) bekezdéseinek rendelkezéseit megsértő szakkollégistával szemben a 30. § szerinti megrovás alkalmazandó.

(5) Azon felvételizők pályázati anyagát, akik nem nyertek felvételt, az erről szóló döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül meg kell semmisíteni, és erről a pályázót az elutasító döntéssel egyidejűleg értesíteni kell.

Diákbizottsági felvételi nap

   14. § (1) A Diákbizottsági felvételi nap célja, hogy megismertesse a jelöltekkel a szakkollégium közösségét, valamint hogy a közösség egésze és a FEB tagjai kötetlen formában győződjenek meg a jelöltek tagságra való alkalmasságáról.

(2) A felvételi napon való megjelenés, az arra meghívottaknak kötelező, az feltétele a felvételnek.

A szóbeli felvételi

   15. § A szóbeli felvételin a jelölteket mind a FEB, mind az FTB meghallgatja és értékeli. A FEB előtti meghallgatáson bármely kollégista részt vehet, és a jelölthöz kérdéseket intézhet.

A felvételi döntés

   16. § (1) A szóbeli meghallgatás végeztével az FTB, a FEB – egy tagja által ismertetett – javaslatának figyelembevételével dönt arról, hogy kiket vesz fel a Szakkollégium tagjainak sorába.

(2) A FEB tagjai maguk közül kiválasztják azt, aki tanácskozási joggal részt vesz az FTB végleges felvételi döntést meghozó ülésén és ismerteti a FEB (1) bekezdés szerinti álláspontját.

(3) Az FTB belátása szerint olyan jelölteknek is felajánlhat külsős státuszt, akik nem arra pályáztak.

(4) Az FTB az év közben esetlegesen megüresedő helyek betöltésére a következő évi rendes felvételiig várólistát hozhat létre. A várólistás helyet az FTB felajánlhatja tetszőleges számú jelölt részére. A várólistás helyet elfogadó jelöltek – az üressé váló helyek számának függvényében – a lista szerinti sorrend alapján válhatnak a szakkollégium belsős tagjaivá.

(5) Az FTB felvételi döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

HARMADIK RÉSZ

 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE ÉS SZÜNETELTETÉSE

I. fejezet  A tagság megszűnésének esetei

17. § (1) A szakkollégiumi tagság megszűnik:

a) a tagságról történt lemondással

b) halállal,

c) felmentéssel,

d) kizárással,

e) amennyiben a kollégista tagságának időtartama a jelen szabályzat. 23. § (2) bekezdésben meghatározott mértéket eléri, és az FTB nem gyakorol méltányosságot,

f) amennyiben azt az FTB a Szabályzat 26. § (2) bekezdése szerint meghozott határozatában nem hosszabbítja meg.

   18. § A tagságról történő lemondást a kollégistának írásban – a Rektor és a Diákbizottság egyidejű értesítése mellett – az FTB-nél kell benyújtani. A Tagsági Szerződés hatálya alatt benyújtott lemondás estén a Tagsági Szerződés rendelkezései az irányadók.

   19. § Felmentéssel szünteti meg az FTB, annak a kollégistának a tagságát, aki a tagsággal járó jogokat és kötelezettségeket önhibáján kívül egy éven keresztül nem gyakorolja, illetve teljesíti. Az FTB döntése előtt kikéri a Diákbizottság véleményét, és ha nem ütközik akadályba, meghallgatja az érintett kollégistát.

   20. § A szakkollégiumi tagságot az FTB – a 31. § alapján – azonnali hatályú (szankciós) kizárással szünteti meg. A kizárásról az FTB fegyelmi eljárás keretében dönt.

21. § A méltányossági kérelemmel együtt fellebbezés – az FTB tagságot megszüntető határozata ellen – nem terjeszthető elő.

II. fejezet  A tagság szüneteltetése

   22. § (1) Annak a kollégistának, aki külföldi tanulmányokat folytat, a kollégiumi tagsága kérelemére szünetel. A kérelem teljesítése csak kivételesen tagadható meg.

(2) Az e § (1) bekezdésen túli egyéb esetekben az FTB, mérlegelésétől függően dönthet a tagság szüneteltetéséről.

(3) A tagság szüneteltetését  a Rektornál előterjesztett írásbeli kérelem útján, az FTB-től kell kérni. Az írásbeli kérelmet, külföldi tanulmányok folytatása miatt, illetve az (1) bekezdésben meg nem határozott esetekben, a tagság szüneteltetésével érintett tanévet megelőzően, adott év április 15-ig, kell előterjeszteni.

(4) A tagság szüneteltetését a kollégista tagsága alatt legfeljebb kettő alkalommal kérelmezheti. A tagságot alkalmanként legfeljebb egy tanévre lehet szüneteltetni. A tagság szüneteltetése alatt a kollégista és a szakkollégium közti viszonyt szerződés szabályozza.

NEGYEDIK RÉSZ

 

A SZAKKOLLÉGIUMI TAGSÁG MEGHOSSZABÍTÁSA

I. fejezet  Általános rendelkezések

A tagság időtartama

   23. § (1) A kollégista tagsága a hallgató budapesti egyetemen, vagy főiskolán folytatott nappali tagozatos képzésének ideje alatt állhat fenn. A szakkollégiumi tagság teljes időtartama igazodik az adott szak félévben meghirdetett képzési idejéhez.

(2) A szakkollégiumi tagság 5 hónapra (egy szemeszterre) szól. A tagság időtartamát annyiszor lehet, meghosszabbítani, ahányszor ezt a végzett szak képzési ideje – e § (1) bekezdésének megfelelően – megengedi, azzal, hogy kilenc – az általános orvosi képzés esetében tizenegy-  alkalommal történt meghosszabbításon túl, a tagság meghosszabbításnak – a 24. § alapján – már csak kétszeri méltányossági alapon lehet helye.

A tagság meghosszabbítása méltányosságból

24. § (1) Az FTB a tagságot a kollégista írásbeli kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben – a 23. § (2) bekezdésének megfelelően – tizenegy illetve az általános orvosi képzésben résztvevők esetében tizenhárom alkalommal meghosszabbíthatja. Az FTB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) Nem gyakorolható méltányosság annak esetében,

a) akivel szemben az FTB a 31. § (3) bekezdése alapján méltányossági döntést hozott, és bár azonnali hatályú kizárásnak lett volna helye, megrovást alkalmazott,

b) aki az így meghosszabbított tagság idejére 22. § szerinti tagság felfüggesztést kér,

c) akinek szakkollégiumi tagsága a 25. § (1) bekezdése alapján rendes időn belül sem volna meghosszabbítható.

(3) Nincs helye a szakkollégiumi tagság méltányossági meghosszabbításának a 24. § (1) bekezdése alapján, ha egyúttal 25. § (2) bekezdését (objektív okok alóli méltányossági felmentés) is alkalmazni kellene.

(4) E § (2) és (3) bekezdése alól méltányossági felmentés nem adható.

Rendes időn belüli tagság meghosszabbítás

   25. § (1) Nem hosszabbítható meg annak a tagsága (objektív okok) aki,

a) 30. életévét a kérelem (beszámoló) benyújtásakor, vagy az azt követő egy éven belül betölti,

b) ha a kollégista a 26.§ (3) bekezdése szerinti póthatáridőt is elmulasztja, vagy ismételten hiányos, illetőleg a felhívás ellenére kifogásolható, értékelhetetlen beszámolót nyújt be.

(2) Az e § (1) bekezdése ellenére az FTB írásbeli kérelemre, különös méltánylást érdemlő esetben, a Diákbizottság, illetőleg tanulmányi ügyekben a Tanulmányi Bizottság véleményének kikérése, illetve az érintett kollégista meghallgatása után, a tagság meghosszabbításáról határozhat. Az FTB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Az SzMSz-szel összhangban annak a kollégistának hosszabbítható meg a szakkollégiumi tagsága (szubjektív okok) aki,

a) a Szakkollégium szellemiségéhez méltó életvitele mellett az év során  tevékenyen előmozdította a szakkollégiumi célkitűzések megvalósítását,

c) teljesítette a Tanulmányi Szabályzatban előírt egyetemi, és szakkollégiumi tanulmányi elvárásokat,

d) a Diákbizottság által egyénileg meghatározott – év eleji vállalásban foglalt- közösségi kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett,

e) vagy mindezeket az FTB előtt alapos okkal kimentette.

(4) Az e § (3) bekezdésében foglaltakról az FTB, a Diákbizottság, és a Tanulmányi Bizottság által összegyűjtött, a 27. § (2) bekezdésének megfelelően véleményezett beszámolók alapján győződik meg.

II. fejezet  A tagság meghosszabbításával kapcsolatos eljárás

  26. § (1) A tagság meghosszabbítást az FTB-től az év végi beszámoló benyújtásával egyidejűleg kérelmezni kell. Ha azonban a kollégista a következő tanévre már nem kívánja tagsága meghosszabbítását, akkor azt, adott év április 15-ig a Rektoron keresztül írásban köteles jelezni az FTB felé. Az év végi beszámolók benyújtásának határidejét a Diákbizottság, illetve a tanulmányi beszámolók esetében a Tanulmányi Bizottság, a Rektorral történt egyeztetés után határozza meg.

(2) A tagság meghosszabbításáról az FTB a Diákbizottság és a Tanulmányi Bizottság ajánlásainak figyelembe vételével a félév végén határoz. E döntés határozza meg, hogy az Alapítvány kikkel köt Tagsági Szerződést a következő félévre.

(3) Ha a kollégista a 25. § (4) bekezdése szerinti beszámolók leadására szabott határidőt nem tartotta be, vagy formailag kifogásolható, értékelhetetlen beszámolót nyújtott be, akkor a Diákbizottság vagy a Tanulmányi Bizottság póthatáridőt szab, illetve a kifogások közlése mellett felhívja értékelhető beszámoló benyújtására.

(4) A tagság meghosszabbításának tanulmányi feltételeit a Tanulmányi Szabályzat állapítja meg.

(5) A tagság meghosszabbításáról, illetőleg a meghosszabbítás megtagadásáról az FTB  minden kollégista esetében egyéni döntést hoz.

   27. § (1) A Diákbizottság az általa létrehozott albizottság révén köteles a kollégisták közösségi munkáját egész év során figyelemmel kísérni.

(2) A kollégisták 25. § (4) bekezdése szerinti beszámolóinak, illetve az albizottság félévi és év végi kollégistákról készített összesítésének a figyelembevételével, valamint szükség esetén a kollégisták személyes meghallgatása után a Diákbizottság minden szakkollégiumi tag tekintetében köteles a tagság meghosszabbításával kapcsolatos ajánlását az FTB elé terjeszteni.

   28. § (1) Az FTB a tagság meghosszabbítását elutasító határozatának meghozatala előtt mérlegeléstől függően meghallgathatja az érintett kollégistát.

(2) Az FTB-nek a tagság meghosszabbítását elutasító döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a kollégista fellebbezéssel élhet a Kuratóriumnál. A Kuratórium, illetve az általa kinevezett bizottság a fellebbezést haladéktalanul elbírálja. A fellebbezést a Rektoron keresztül kell előterjeszteni, aki azt haladéktalanul továbbítja a Kuratóriumnak. A fellebbezés az FTB döntésére nézve halasztó hatállyal bír.

ÖTÖDIK RÉSZ

Fegyelmi ügyek

 

29. § Nem tekinthető fegyelmi ügynek az olyan kötelességszegés, melyhez a Tanulmányi Szabályzat fűz hátrányos következményt.

I. fejezet  Fegyelmi intézkedések

Figyelmeztetés és egyes tagsággal járó jogok felfüggesztése

   30. § (1) Fegyelmi eljárás kezdeményezhető a kollégistával szemben, aki

a) a Szakkollégium berendezéseiben és eszközeiben szándékosan kárt okoz,

b) botrányosan viselkedik a kollégistákkal és az alkalmazottakkal,

c) a Szakkollégium szellemiségével össze nem férő életvitelt folytat,

d) olyan magatartást tanúsít, amely a közösséget, annak tagjait, az együttélés rendjét, valamint a Szakkollégium, illetőleg a fenntartó Alapítvány érdekeit és jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,

e) a felvételi pályázati anyagok kezelésére vonatkozó szabályokat megszegi, [13. §]

f)  igazolatlanul marad távol a Kollégiumi Fórumról,

g) a Rektor által egyedi határozatban rögzített be- és kiköltözés, illetve a nyári kollégiumi tartózkodás rendjét súlyosan megsérti,

h) súlyosan, és visszatérően megsérti a Házirendet,

i) a Rektor által meghatározott ki- és befizetés rendjét megsérti,

j) más fontos határidőt elmulaszt, és igazolást nem terjeszt elő.

(2) Az e § (1) bekezdése szerinti eljárás alá vont kollégistával szemben az FTB fegyelmi felelősséget megállapító határozatában megrovást alkalmaz.

(3) Az e § (1) bekezdésében meghatározottakra nézve az FTB rendelkezései az irányadók.

   (4) Figyelmeztetésben részesíti továbbá az FTB azt a kollégistát,

a) aki a 26.§ (3) bekezdése szerinti póthatáridőt is elmulasztja, vagy ismételten hiányos, illetőleg a felhívás ellenére kifogásolható, értékelhetetlen beszámolót nyújt be, ha az FTB kérelemre a 25. § (2) bekezdése szerint méltányosságot gyakorol,

b) akinek az év végi beszámolója alapján közösségi, szakkollégiumi munkáját az FTB nem találja megfelelőnek, de a tagságát meghosszabbítja.

(5) Azzal a kollégistával szemben, akit tagsága ideje alatt az FTB már két alkalommal figyelmeztetésben részesített, és vele szemben ismét a 30. § alkalmazásának volna helye, akkor a 31. § alapján azonnali hatályú kizárást kell kezdeményezni.

(6) Az FTB, az e § (1) és (4) bekezdése alapján fegyelmi intézkedésként alkalmazott figyelmeztetés mellett, mérlegelésétől függően – az SzMSz 40. § (4) bekezdés felhatalmazása szerint – az alábbi tagsággal járó jogok gyakorlását meghatározott időre felfüggeszthet:

a) a kollégiumi számítógépes hálózathoz való hozzáférést,

b) szavazati jog gyakorlását a Diákbizottsági választásokon és a Kollégiumi Fórumon,

c) a Támogatási Szabályzatban rögzített juttatásokra pályázást,

d) támogatott mértékű kollégiumi díjfizetést (mely egyet jelent az albérlői mértékű havi összeg fizetésével).

(7) Az FTB által alkalmazott megrovások nyilvántartásáról a Rektor és Tanulmányi Vezető, illetve a diák FTB képviselő gondoskodik.

Azonnali hatályú kizárás

   31. § (1) Fegyelmi eljárást kell kezdeményezni a kollégistával szemben,

a) ha kollégiumi tagságának időtartama alatt bűncselekményt követ el, és felelősségét a bíróság jogerősen megállapítja,

b) ha egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszonya megszűnik, kivéve, ha ez abszolutórium miatt történik,

c) ha a kollégiumi díjat a fizetési határidő lejárta utáni harmadik hét elteltéig sem fizeti meg, és fizetési haladékra vonatkozóan írásban indokolt kérelmet nem terjesztett elő, illetőleg a késedelmes fizetésre előzetes jóváhagyást nem kapott,

d) ha kártérítési kötelezettségének nem tesz eleget és fizetési haladékra vonatkozóan írásban indokolt kérelmet nem terjesztett elő, illetőleg arra jóváhagyást nem kapott,

e) ha olyan magatartást tanúsít, amely a közösséget és annak tagjait, az együttélés rendjét, valamint a Szakkollégium, illetőleg a fenntartó Alapítvány érdekeit és jó hírnevét súlyosan sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti,

f) ha kérelmében, illetve beszámolójában – azért, hogy az kedvező elbírálás alá essék -valótlan adatot közöl, vagy a valót elhallgatja,

g) a 6. § (1) és 30. § (5) bekezdése alapján,

(2) Az e § szerinti eljárás alá vont kollégistával szemben az FTB fegyelmi felelősséget megállapító határozatában azonnali hatályú kizárást foganatosít. A

(3) Az e § (1) bekezdésének a) és b) pontja kivételével – továbbá azzal, hogy 6. § (1) bekezdése tekintetében az ott írt méltányossági szabályok az irányadók – az FTB adott kollégista tekintetében – kérelmére – tagsága fennállása alatt legfeljebb egy alkalommal, különös méltánylást érdemlő esetben, a Diákbizottság, illetve szükség szerint a Kollégiumi Fórum véleményének kikérése, illetve az érintett kollégista meghallgatása után, megrovást is alkalmazhat. Az FTB méltányossági kérelmet elutasító döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(4) Nincs helye e § (3) bekezdés alapján méltányosság alkalmazásának, ha az újabb megrovással – a 30. § (5) bekezdésének megfelelően – a kollégista azonnali hatályú kizárását kellene kezdeményezni.

32. § (1) Az akinek tagságát az FTB azonnali hatállyal [31. § (1)] megszünteti, köteles a Szakkollégiumot – a tulajdonát képező használati és berendezési tárgyakkal együtt – a jogerős határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül elhagyni.

(2) Az, akinek a tagságát az FTB kizárással szüntette meg, később nem kérheti a Szakkollégiumba való felvételét.

II. fejezet  A fegyelmi eljárás

   33. § Fegyelmi eljárást kezdeményezhet a Rektor, a Tanulmányi Vezető, a Diákbizottság és az Kollégiumi Felügyelő Bizottság (KFB) vezetője.

34. § (1) A fegyelmi eljárás megindításáról, illetőleg annak elutasításáról az FTB dönt. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(2) Az eljárás során az FTB köteles minden olyan körülményről tájékozódni, mely a fegyelmi felelősség fennállásának eldöntéséhez szükséges. E tevékenysége keretében bármely kollégista meghallgatásáról határozhat.

(3) Az FTB a fegyelmi eljárás során érintett kollégistát mérlegelésétől függően meghallgathatja.

(4) Az FTB fegyelmi eljárás során tartott meghallgatása zárt. A Diákbizottság a Rektorral történt egyeztetés után az eljárás alá vont kollégista ügyének megtárgyalása céljából összehívhatja a Kollégiumi Fórumot.

   35. § (1) A fegyelmi felelősség kérdésében az FTB az egyszerű többséggel hozott határozattal dönt. A határozatot írásba kell foglalni. A határozatot kézbesíteni kell az eljárás alá vont kollégistának.

(2) Az FTB fegyelmi ügyben hozott döntése ellen az eljárás alá vont kollégista fellebbezéssel élhet a Kuratóriumnál. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül lehet a Rektornál előterjeszteni. A fellebbezés a határozat végrehajtására nézve halasztó hatállyal bír.

(3) A Rektor a fellebbezést haladéktalanul továbbítja a Kuratóriumhoz. A Kuratórium, illetve az általa kinevezett bizottság a fellebbezésről haladéktalanul dönt. A Kuratórium döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

HATODIK RÉSZ

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   36. § (1) Jelen Szabályzat 2011.08.01-től lép hatályba.

(2) A Szabályzatot hatályon kívül helyezni csak a helyébe lépő szabályzat egyidejű elfogadása mellett lehet.

(3) A Szabályzat rendelkezéseinek nem ismerésére eredménnyel senki sem hivatkozhat.

(4) Módosítva 2013.09.02-án, a módosítások hatályosak a e naptól.

Kategóriák
Egyéb kategória Hírek Közösségünk

Jezsuita szerzeteseket láttunk vendégül

IMG_1060

Jezsuita szerzeteseket láttunk vendégül

2013 szeptember 23-án este, jezsuita szerzeteseket láttunk vendégül a kollégiumban. Egy közös vacsorára invitáltuk meg őket, melynek keretein belül lehetőségük nyílt az új szakkollégistáknak megismerkedni a jezsuita szerzetesrenddel, és a szerzetesekkel is egyaránt.   A vendégek 20 órára érkeztek Kiss Ulrich SJ atya vezetésével. A vacsora előtt, Antal István, kollégiumunk rektora, beszédet mondott. Megköszönte a szerzetesek kitartó munkáját és segítségét. Minden szakkollégistának sikeres félévet kívánt, és erőt ennek teljesítéséhez. Rektorunk, gróf Széchenyi István egyik híres idézetével ösztönözte az újonnan érkező, illetve a már itt régebben bent lakó kollégistákat: „Merjünk nagyok lenni”, mert csak így érhetjük el a kitűzött álmainkat, vágyainkat. Emellett felhívta a figyelmünket arra, hogy felelősséggel gondozzuk közösségünket. Építsük és ápoljuk ezt a bizonyos köteléket, ami köztünk van. Mi mint roma értelmiségi fiatalok kötelességünk példát mutatni hasonló sorsú embertársainknak. A kettős identitás szellemében munkálkodjunk és formáljuk környezetünket.   Az este folyamán Farkas Andrást, a Diák Bizottság elnökét is felkérte Antal István, hogy pár szóban mondja el a kollégium jövőbeli terveit. András megköszönte a jezsuita rend segítőkészségét és arra kérte őket, hogy továbbra is támogassanak minket, és segítsenek a felmerülő problémáink megoldásában.   Közös imádság után és a vacsora elfogyasztását követően, kollégiumunk kiváló zenészei Berki Tamás, zongora; Baranyi Zoltán hegedű és Gólya Márton, népi cimbalom szakos hallgatója kedveskedtek a vendégeknek muzsikaszóval.   Végül, de nem utolsó sorban, kollégiumunk csillaga, Sárközi Xénia, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója, egy magyar népdal feldolgozást adott elő. Hangjával elkápráztatta a közönséget és mindenkiben maradandó élményt hagyott. A program végén a szerzetesek megköszönték az estét. Elárulták, hogy nagyon jól érezték magukat. Reményeink szerint ezentúl, a jövőben többször is ellátogatnak majd hozzánk. Balogh Krisztina
Kategóriák
Egyéb kategória Évnyitó Hírek

Kurzus vezetőinkkel vacsoráztunk

IMG_0871

Kurzus vezetőinkkel vacsoráztunk

Közösen hangolódtunk a félév és a távolabbi jövő feladataira, mivel stratégiailag is nagyon fontos szerepük van az oktatóinknak abban, hogy hallgatóink erős identitással rendelkező értelmiségiekké váljanak. Nagyon jó beszélgetés alakult ki a roma integráció kapcsán a résztvevők közt. A tanári kar doyenje Choli- Daróczi József  vitte a szót, megosztotta velünk a több évtizedes tapasztalatát a nevelés terén. Kiemelte, hogy az intézménynek főképpen nevelni kell és a tárgyak oktatásának is a nevelést kell szolgálnia. Hofher József a szakkollégiumunk lelki vezetője a fenntartó Jezsuita Rend nevében mondott köszönetet tanárainkra és Isten áldását kérte munkájukra. Antal István bemutatta a szakkollégium új tanulmányi vezetőjét, Keller Katalint is. A vacsorán a már említetteken túl részt vett: Farkas Zsolt, zenész-táncos; dr. Kállai Ernő; dr. Pósa Péter; dr. Rövid Márton; Szentandrássy István festő; Varsányi Ferenc rendező. Remélhetően kellő lendületet és lelkesedést meríthettünk a közösen eltöltött estéből és a hétvégén kezdődő oktatásra jól összehangolódtunk.
Kategóriák
Egyéb kategória Hírek

ROMA HOLOKAUSZT – PORAJMOS 2013.08.02.

cimlap-vizeses

ROMA HOLOKAUSZT – PORAJMOS 2013.08.02.

2013_08_02

A JRSZ képviseletében szakkollégistánk, Farkas Balázs koszorúzott a roma holokauszt emléknapján, a budapesti Nehru parton. A megemlékezésen részt vett több párt, szervezet képviselője, köztük Bajnai Gordon, az Együtt-PM szövetség vezetője, Jávor Benedek, a szövetség társelnöke, Kunhalmi Ágnes, az MSZP oktatáspolitikusa, Schiffer András, az LMP társelnöke és Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció alelnöke. Az este folyamán beszédet mondott Daróczi Ágnes, fellépett Bangó Margit a Vojasa együttessel, Horváth Péter és Molnár Kristóf pedig saját verseiket olvasták fel. A pharrajimos emléknapját, a Cigány Világszövetség kongresszusának határozata alapján, 1972 óta tartják meg augusztus 2-án, 1944-ben ugyanis ezen a napon gyilkoltak meg az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban, néhány óra alatt, több mint háromezer roma embert.

A megemlékezéssel egyidőben a Sant’Egidio közösség minden jóakaratú embert szeretettel várt a Pesti Jézus Szíve templomban 2013. augusztus 2-án, péntek este 19.45 órakor kezdődő ökumenikus megemlékezésre. Levetítették Vágvölgyi B. András „Bőrük volt a bűnük” c. rövidfilmjét, amelyben négy színész, Fullajtár Andrea, Gryllus Dorka, Kulka János és Nagy Zsolt a tanúvallomások és a periratok alapján írott egy-egy monológban beszéli el a négy gyilkosságot. Ez után imaórát tartott Székely János vezetésével, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős tagja. Az imaórán részt vett Fabiny Tamás evangélikus püspök, Balog Zoltán (miniszter) református lelkész és Forrai Tamás SJ a jezsuita rend provinciálisa is. Az áldozatok hozzátartozói közül többen megjelentek. Többek között Farkas Flórián, Hoffer József SJ és a JRSZ diákjai Horváth Barbara, Dávid Alexandra és Kalányos Richárd is tiszteletüket adták a megemlékezésen.

Péter_Balog